Українська Федерація профспілкових організацій -профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ. УФПО

 

Ukrainian Federation of Trade Union Organisations - Trade Union of Workers of Enterprises with Foreign Investments, Economic Societies, Organisations and Institutions.

 

15.05.2017

Профспілки Києва за стабільний розвиток держави! Профспілки - твій захист, в профспілках - твоя сила! Поки профспілки єдині, вони непереможні! Профспілки за справедливість! Реформи під контроль профспілок! Трудівник - господар України! За гідні робочі місця і заробітну плату! За соціальну державу і гідне життя! Гідна зарплата - шлях до подолання бідності! За безпечну працю і соціальні гарантії! Києву столичний рівень охорони праці! Киянам старшого покоління - особливу увагу і турботу! За розвиток і процвітання Києва! Київ - наш спільний дім! Кияни за сталий розвиток економіки! Києву бути діловою столицею України! Києву бути соціальним і безпечним містом! 2013 рік оголошено Роком боротьби профспілок проти порушень трудових та профспілкових прав!

 

 

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

VII з’їздом УФПО

«25» жовтня 2012 року

С Т А Т У Т

 Української Федерації профспілкових організацій – профспілки

працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ (УФПО)

(нова редакція)

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Українська Федерація профспілкових організацій – профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ (далі – Федерація) – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об'єднує громадян – працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ, незалежно від форми власності та господарювання, фізичних осіб, які використовують найману працю, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, осіб, які навчаються в навчальних закладах, що діють на території України.

Стаття 2. Федерація створена і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів України, норм міжнародного права та цього Статуту.

Стаття 3. Найменування організації: повне:

українською мовою – Українська Федерація профспілкових організацій – профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ;

російською мовою – Украинская Федерация профсоюзных организаций – профессиональный союз работников предприятий с иностранными инвестициями, хозяйственных обществ, организаций и учреждений;

англійською мовою – Ukrainian Federation of Trade Union Organisations – Trade Union of Workers of Enterprises with Foreign Investments, Economic Societies, Organisations and Institutions;

скорочене:

українською мовою – УФПО;

російською мовою – УФПО;

англійською мовою – UFPO.

Найменування УФПО є її невід’ємною ознакою і може використовуватися лише членськими організаціями Федерації.

Стаття 4. УФПО має територіальну сферу діяльності  та діє із всеукраїнським статусом.      

Стаття 5. УФПО є юридичною особою, має свою печатку, фірмовий бланк, штамп, рахунки в банках.

Стаття 6. Місцезнаходження та юридична адреса виборних органів УФПО:

-         04053, місто Київ, вулиця Артема, будинок 21.

 

 Розділ ІI

МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ  

 Стаття 7. Федерація створена з метою представництва та захисту інтересів первинних профспілкових організацій, яких об’єднує Федерація (далі – членські організації), координації спільних колективних дій, сприяння консолідації профспілкового руху; соціально-економічного захисту законних прав та інтересів своїх членів профспілки в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, в органах місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцями, їхніми організаціями та об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

7.1. Взаємовідносини Федерації з органами державної влади, іншими державними установами та організаціями, з органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їхніми організаціями та об’єднаннями, підприємцями та іншими громадськими організаціями будуються на засадах соціального партнерства, діалогу і співробітництва. У своїй діяльності Федерація від них незалежна, їм не підзвітна і не підконтрольна.

7.2. Федерація організовує свою діяльність на засадах самоуправління, що включає в себе: виборність всіх органів знизу доверху, їх звітність перед членами профспілки, колегіальність у роботі всіх органів і організацій профспілки, особисту відповідальність за виконання прийнятих рішень і доручень, свободу дискусій, єдність дій, повагу і врахування думки меншості, право меншості на захист, роз’яснення своєї позиції.

 

Стаття 8. Основними завданнями Федерації є:

8.1. Сприяння підвищенню ефективності діяльності членських організацій, консолідації їх зусиль на захист трудових прав і                       соціально-економічних інтересів членів профспілки перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їхніми організаціями та об’єднаннями; координація діяльності первинних профспілкових організацій у реалізації цілей та мети Федерації;

8.2. Висловлювання, обстоювання узгодженої позицію членських організацій щодо соціально-економічної ситуації та суспільно-політичних подій у разі порушень прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, нормами міжнародного права, використовуючи задля цього всі законні форми і методи профспілкової діяльності, а саме – переговори, домовленості, посередництво, примирні процедури, угоди й договори, звернення до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, до Міжнародної організації праці, судових органів, в тому чилі міжнародних, участь у проведені всеукраїнських конференцій, зборів, пікетування, демонстрацій, мітингів, страйків;

8.3. Сприяння вдосконаленню практики укладання угод і колективних договорів як механізму регулювання соціально-трудових відносин працівників з роботодавцями, їхніми організаціями та об’єднаннями;

8.4. Організація і проведення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість, охорону праці, соціальні стандарти та нормативи, соціальні гарантії та реалізацію прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;

8.5. Разом із профспілковими ланками забезпечує на підприємствах                      з іноземними інвестиціями, у господарських товариствах, організаціях та установах незалежно від форм власності захист прав людини на працю і гідну оплату цієї праці; проводить переговори, укладає від імені членських організацій угоди з органами державного і господарського управління, асоціаціями господарських товариств та установ, іншими організаціями, які представляють інтереси підприємців, з питань трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;

8.6. Вимагає в межах чинного законодавства від органів державної влади, органів управління підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ, посадових осіб та засновників господарських товариств невідкладного вжиття усіх необхідних заходів про відміну, призупинення, виконання чи зміну їх управлінських рішень, які обмежують, порушують законні права й інтереси працівників, або існує загроза порушення таких прав;

8.7. Координація дій та об’єднання зусиль з іншими профспілками в сфері захисту колективних прав і інтересів; підтримка в органах державної влади справедливих та законних вимог, висунутих членськими організаціями, організація мітингів і демонстрацій, виступів у засобах масової інформації, використання для захисту прав і інтересів працівників заходи, передбачені чинним законодавством Україні та Європейською Конвенцією про захист прав людини;

8.8. Здійснення представництва як представник застрахованих осіб, та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки  в управлінні загальнообовязковим державним соціальним страхуванням;

8.9. Сприяння культурно-просвітницькій, спортивно-масовій роботі серед членів профспілки і їхніх сімей; розвитку і удосконаленню їх духовних інтересів;

8.10. Участь в нормо- та законотворчому процесі шляхом внесення пропозицій суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо прийняття чи вдосконалення законів, інших нормативно-правових актів з питань трудових та соціально-економічних відносин, зокрема зайнятості, оплати праці, охорони праці, здоров’я, а також бюджетної та податкової політики, приватизації, реструктуризації, банкрутства підприємств, соціального страхування, забезпечення достатнього життєвого рівня членів профспілки, охорони навколишнього середовища та з інших питань соціального захисту;

8.11. Проведення роботи щодо розширення сфери впливу профспілки через участь в міжнародному профспілковому русі, взаємодію і співробітництво з іншими профспілками, громадськими організаціями і об’єднаннями, політичними партіями, державними структурами тощо задля досягнення поставлених цілей;

8.12. Є складовою частиною національного профспілкового руху і бере активну участь у його діяльності; розвиває зв'язки і співробітництво з іншими профспілковими федераціями, об’єднаннями, профцентрами, галузевими профспілками та іншими зацікавленими організаціями, в тому числі зарубіжних країн, вирішує питання, пов'язані з участю і діяльністю Федерації в міжнародних профспілкових обєднаннях і організаціях;

8.13. Надання безкоштовно членам профспілки інформаційно-методичної, консультативної, посередницької, правової практичної допомоги; організація навчання профспілкових кадрів, узагальнення та поширення досвіду роботи профспілкових організацій; інформування членів профспілки про свою діяльність; здійснення діяльності у сфері медико-соціальної допомоги членам профспілки, охорони їх здоровя, медичної та оздоровчої практики, передбаченої чинним законодавством України, після отримання спеціального дозволу (ліцензії);

8.14. Утворює фонд солідарності для надання матеріальної допомоги членам профспілки в необхідних випадках за рішенням Правління Федерації, а також для фінансової підтримки страйкуючих трудових колективів та інших профспілкових акцій, що проводяться за погодженням з Федерацією;

8.15. Активно використовує різні засоби масової інформації для пропаганди діяльності Федерації в Україні і за її межами.

 

Розділ III

ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ.

Стаття 9. Членами профспілки можуть бути громадяни, які працюють на підприємствах з іноземними інвестиціями, на інших різних підприємствах, в господарських товариствах, організаціях та установах незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю; особи, які забезпечують себе роботою самостійно; особи, зайняті творчою діяльністю; особи, які є членами фермерських господарств; фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також особи, які навчаються        в професійно-технічних або вищих навчальних закладах; особи, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють, і визнають цей Статут та сплачують членські внески. Членами профспілки можуть бути і працівники, для кого праця на зазначених підприємствах, в товариствах, організаціях та установах не є основною (праця за контрактом, угодою, договором-підрядом та іншими формами, що регулюють трудові відносини).

Стаття 10. Прийом у члени профспілки здійснюється в індивідуальному порядку за особистою заявою вступника. Рішення про прийом в члени профспілки приймається установчими профспілковими зборами, якими обирається профспілковий комітет первинної профспілкової організації підприємства, товариства, організації та установи. В подальшому заяви в члени профспілки приймаються профспілковими комітетами (профорганізаторами) з послідуючим затвердженням на найближчих профспілкових зборах. Членський профспілковий квиток видається профкомом безкоштовно.

 

Стаття 11. Член профспілки Федерації має право:

11.1. Висувати, обирати і бути обраним до виборних профспілкових органів Федерації.

11.2. Вільно обговорювати усі питання роботи профспілки на профспілкових зборах, конференціях, з’їздах і в засобах масової інформації. Відкрито висловлювати пропозиції щодо поліпшенню діяльності профспілкових органів та їх працівників і вільно критикувати недоліки в їх роботі та відстоювати свою думку.

11.3. На добровільне об’єднання в рамках профспілки в окремі групи та секції для більш повного вираження і захисту своїх професійних інтересів, без надання статусу юридичної особи.

11.4. Звертатися до будь-якого рівня виборного профспілкового органу за захистом і відстоюванням своїх законних прав і інтересів в органах державної влади, в громадських організаціях, перед роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, та отримувати відповідні роз’яснення та підтримку.

11.5. На захист при звільненні за ініціативою адміністрації або власника.

11.6. Приймати участь у страйках, інших акціях протесту, що оголошені і проводяться у встановленому законодавством порядку.

11.7. В переважному порядку отримувати путівки для себе і членів своєї сім’ї, в тому числі дітей, на санаторно-курортне лікування і відпочинок в оздоровницях країни, користуватися культурними закладами та спортивними спорудами профспілок.

11.8. Отримувати матеріальну допомогу від профспілкової організації, а також за рахунок коштів профспілкового бюджету Федерації.

11.9. На компенсацію (за рішенням профспілкових органів) за рахунок коштів профспілкового бюджету витрат, пов’язаних з юридичною консультацією і залученням адвокатів, при розгляді в судах справ, що витікають із трудових відносин.

11.10. Користуватися інформаційною базою Федерації щодо документів і матеріалів вищих органів законодавчої і виконавчої влади України та поточної роботи Федерації.

11.11. Вільного виходу із профспілки на підставі письмової заяви.

 

Стаття 12.Член профспілки зобовязаний:

12.1. Виконувати вимоги цього Статуту.

12.2. Виконувати рішення профспілкових зборів та постанови профспілкового комітету профспілкової ланки, а також рішень з’їздів, конференцій та правління Федерації.

12.3. Сприяти виконанню колективного договору, укладеного профспілковою організацією з адміністрацією підприємства, товариства, організації та установи.

12.4. Щомісячно сплачувати членські внески за заявою до бухгалтерії підприємства, товариства, організації та установи або вносити їх за відомістю.

Стаття 13. За активну участь у профспілковій роботі члени профспілки можуть відзначатися заходами морального або матеріального заохочення, що встановлюються рішенням виборних профспілкових органів.

Стаття 14. За невиконання статутних вимог член профспілки може бути виключений із профспілкової організації. Рішення про виключення приймається профспілковими зборами первинної профспілкової організації, якщо за нього проголосувало дві третини членів профспілки, присутніх на зборах. Виключений має право апелювати до вищого профспілкового органу.

14.1. Рішення про виключення із профспілки приймається в присутності члена профспілки, а в разі його відмови бути присутнім на профспілкових зборах чи засіданні виборного органу первинної профспілкової організації без поважних причин питання може бути вирішено за його відсутності.

14.2. Питання про притягнення до відповідальності членів виборних органів розглядається в первинній організації за ініціативою виборного органу чи самої організації.

Рішення про притягнення до відповідальності, про виключення із профспілки, а також про відкликання членів виборних органів повідомляється первинною профспілковою організацією відповідному вищестоящому виборному органу управління Федерації.

14.3. Виключений із профспілки може бути прийнятий знову в профспілку на загальних засадах за рішенням виборного профспілкового органу.

14.4. Виключений втрачає права члена профспілки після прийняття рішення про виключення його первинною профспілковою організацією (виборним профорганом), сплачені ним профспілкові та інші внески йому не повертаються.

14.5. Виключений з профспілки при незгоді з рішенням профспілкової організації має право в двомісячний термін оскаржити його у вищому виборному органі профспілки, який в двомісячний термін приймає рішення, обов`язкове для профспілкової організації.

 

Розділ IV

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 15. До організаційної структури Федерації можуть входити первинні профспілкові організації підприємств з іноземними інвестиціями, інших різних підприємств, в тому числі іноземних, господарських товариств, організацій та установ, незалежно від форм власності, міжнародних об'єднань і організацій, їх філій (відділень), а також малих підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, публічних акціонерних товариств, кооперативів, приватних підприємств, фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю і використовують найману працю, фермерських господарств та інших організацій, в тому числі громадських, які використовують найману працю (далі – підприємств, організацій та установ), а також об’єднані комітети цих первинних професійних організацій.

15.1. До Федерації можуть бути прийняті первинні профспілкові організації підприємств, організацій та установ, що належать до інших галузевих профспілок.

Федерація не встановлює обмежень щодо подвійного членства в профспілках.

Стаття 16. До складу Федерації включаються первинні профспілкові організації за їх заявою з наступним прийняттям постанови Правління Федерації про взяття їх на повне профспілкове обслуговування як членської організації Федерації.

Стаття 17. Членство в Федерації припиняється у зв'язку з рішенням первинної профспілкової організації про вихід, на основі рішень, прийнятих загальними зборами понад двох третин голосів присутніх, а також в зв’язку із її саморозпуском чи виключенням.

Стаття 18. Федерація відкрита для всіх первинних профспілкових організацій підприємств, організацій та установ, їх об’єднання, які визнають її мету, завдання та принципи діяльності.

Стаття 19. Федерація будується за територіальним принципом. Профспілкові організації, які нараховують три і більше осіб, зареєстровані як членські організації Федерації і діють на підставі цього Статуту, набувають статусу юридичної особи.

19.1. Рішення про створення первинної профспілкової організації приймається профспілковими зборами, якщо за нього проголосувало дві третини присутніх на зборах. За рішенням профспілкових комітетів можуть створюватися цехові профорганізації та профгрупи. Первинні профспілкові організації можуть створювати об’єднані профспілкові комітети за територіальним, галузевим або фаховим принципом. Первинні профспілкові організації можуть мати свої положення, які не протирічать чинному Статуту, і погоджені Правлінням Федерації.

Стаття 20. Вищим керівним органом первинної профспілкової організації є загальні збори членів профспілки (далі – збори профорганізації), які обирають профспілковий комітет, який є виконавчим органом і керує усією поточною діяльністю первинної профспілкової організації. Профспілковий комітет, голова профкому та його заступник обираються зборами профорганізації або на засіданні профкому рішенням, за яке проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах, профкому. В профорганізаціях, де налічується до 15 чоловік, обирається профорганізатор і його заступник, які виконують функції профкому. Одночасно з профкомом або профорганізатором, за рішенням зборів профорганізації обирається ревізійна комісія (ревізор), за яких проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах. Звітно-виборчі збори профорганізації в організаціях, з чисельністю до 15 чоловік, проводяться щорічно, у решти - один раз на 2-3 роки.

Стаття 21. Збори профорганізації вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менше половини членів (делегатів за квотою) первинної профспілкової організації.

Стаття 22. Первинні профспілкові організації мають право:

22.1. Самостійно визначати свою організаційну структуру, напрями діяльності, порядок виборів своїх профспілкових виборних органів, створювати об’єднані профспілкові організації для вирішення Статутних завдань.

22.2. Представляти свої підприємства, організації та установи і членів профспілки в виборних органах управління Федерації, обирати своїх делегатів до цих органів і відкликати їх.

22.3. Через своїх представників брати участь у роботі виборних органів управління Федерації, здійснювати контроль за їх діяльністю, вносити на їх розгляд свої пропозиції і проекти документів.

22.4. Користуватися інформацією про роботу виборних органів управління Федерації.

22.5. Брати участь у заходах, що проводяться Федерацією, у роботі з’їздів, конференцій, у засіданнях Правління Федерації, семінарів, круглих столів задля сприяння спільній профспілковій діяльності.

22.6. Звертатися до органів управління Федерації з будь-яких питань щодо профспілкової діяльності і отримувати відповідні консультації, методичну, практичну та, у необхідних випадках, матеріальну допомогу.

22.7. Письмово звертатися до органів управління Федерації з питань оздоровлення членів профспілки та членів їхніх родин у санаторно-курортних закладах і відпочинку, дитячих оздоровчих закладах України, придбання дитячих новорічних подарунків або запрошень на святкування Новорічних та Різдвяних свят.

22.7. Використовувати в своїй практичній роботі досвід інших профспілкових організацій, в тому числі зарубіжних.

22.8. Приймати рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

22.9. Брати участь, використовуючи свої фінансові кошти та майно, в реалізації соціальних програм та інших заходах, що їх проводить Федерація.

Стаття 23. Первинні профспілкові організації зобов'язані:

23.1. Виконувати рішення загальних зборів (конференції) профорганізації, рішення Правління Федерації, ревізійної комісії Федерації, рішення інших виборних органів управління Федерації, прийняті у відповідності до цього Статуту.

23.2. Проявляти солідарність у відстоюванні прав і інтересів членів профспілки і членських організацій Федерації.

23.3. Сплачувати членські внески та інші перерахування на статутну діяльність Федерації відповідно до встановлених порядку, строків і розмірів. Розмір внесків і порядок їх відрахування затверджується Правлінням Федерації.

23.4. Оперативно інформувати керівництво та органи Федерації про рішення щодо проведення страйку або іншої масової акції протесту та їх результати для вироблення і здійснення узгоджених заходів.

23.5. Взаємно визнавати необхідність збереження профспілкового членства з переходом з однієї професійної спілки до іншої.

23.6. Не допускати дій, що підривають авторитет профспілки, перешкоджають здійсненню її статутних функцій, завдають шкоди загальним інтересам профспілки.

23.7. Сприяти виборним органам управління Федерації в переговорах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями.

23.8. Надавати інформацію до Федерації з питань і в терміни, встановлені з’їздом, конференцією та правлінням Федерації.

23.9. Узгоджувати між собою дії, що викликають спільний інтерес, здійснювати організаційне, фінансове й матеріально-технічне забезпечення таких дій. Вносити кошти на цільові програми та інші заходи Федерації.

23.10. Інформувати виборні органи управління Федерації про конфлікти, які виникли між первинними профспілковими організаціями, а також між ними і роботодавцями для вироблення і здійснення узгоджених дій.

23.11. Систематично інформувати своїх членів профспілки про діяльність Федерації, сприяти розвитку внутріспілкової інформації.

23.12 Звітувати перед загальними зборами (конференціями), вищими органами Профспілки, регулярно інформувати про свою роботу членів Профспілки.

 

Стаття 24. Первинні профспілкові організації, що здійснюють діяльність, яка суперечить Статуту Федерації, порушили вимоги цього Статуту, права та законні інтереси її членів та інших працівників, допускають грубі порушення вимог чинного законодавства, в своїй діяльності та прийнятті рішень, порушують вимоги Європейської конвенції про права людини, або не сплачують без поважних причин членських внесків, можуть бути виключені з членів Федерації. Рішення про виключення приймається Правлінням Федерації, за яке проголосувало дві третини її складу, з наступним погодженням на найближчих Конференції або З’їзді Федерації. За виключеною організацією зберігається право апелювати до Конференції, З'їзду Федерації. Виключена профспілкова організація не позбавляється права щодо повторного її членства в Федерації після усунення допущенних порушень та відповідного рішення Конференції або З’їзду Федерації.

 

Розділ V

ВИБОРНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 25. Виборними керівними органами Федерації є :

25.1. З'їзд Української Федерації профспілкових організацій.

25.2. Конференція Української Федерації профспілкових організацій.

25.3. Правління Української Федерації профспілкових організацій.

Стаття 26. Вищим виборним керівним органом Федерації є З’їзд, що скликається Правлінням Федерації один раз на пять років.

Про скликання З’їзду та попередньо визначений проект його порядку денного оголошується не пізніш як за два місяці до його відкриття. Пропозиції, зміни, доповнення до порядку денного подаються на розгляд Правління Федерації не пізніш ніж за 15 календарних днів до дати відкриття та проведення З’їзду. Правління Федерації має право змінити, доповнити попередній порядок денний не пізніш як за 10 календарних днів до дати відкриття та проведення З’їзду, про що повідомляються делегати з наданням відповідних документів та рішень. Рішення щодо змін, доповнення попереднього порядку денного приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління Федерації.

Стаття 27. Норма представництва для участі в роботі З’їзду встановлюється пропорційно до кількості первинних профспілкових організацій із розрахунку один делегат – одна первинна профспілкова організація. Голосування на З’їзді відбувається за пропорційною схемою: один делегат має кількість голосів пропорційно до кількості членів первинної профспілкової організації. Зазначена квота пропорційності встановлюється Правлінням Федерації і вважається прийнятою якщо за неї проголосувало більш половини членів Правління Федерації.

Делегатами З’їзду за посадою є Голова Федерації та заступник Голови Федерації, які мають по одному голосу.

Стаття 28. Повноваження Зїзду Федерації:

28.1. Затверджує Статут Федерації , вносить зміни та доповнення до нього.

28.2. Приймає Програму дій Федерації на найближчі п’ять років. Визначає стратегію та чергові завдання діяльності Федерації.

28.3. Затверджує Положення про Мандатну та Ревізійну комісії та інші виборні органи управління Федерації, вносить зміни і доповнення до них.

28.4. Приймає постанови, резолюції, звернення, заяви з трудових, соціально-економічних питань діяльності до відповідних вищих органів державної влади.

28.5. Заслуховує повідомлення Мандатної комісії щодо повноважень делегатів З'їзду, приймає відповідне рішення.

28.6. Заслуховує звіти про діяльність Голови Федерації, Правління, Ревізійної комісії, дає оцінку їхній діяльності.

28.7. Обирає та звільняє Голову Федерації та заступника Голови Федерації, затверджує рішення про їх звільнення, якщо такі рішення були прийняті Правлінням в порядку, визначеному в п.35.14. даного Статуту.

28.8. Обирає членів Правління, Ревізійної та Мандатної комісій та затверджує персональний склад цих органів управління, затверджує рішення про їх звільнення, якщо такі рішення були прийняті Правлінням в порядку, визначеному в п. 35.14. даного Статуту.

28.9. Визначає повноваження виборних органів управління щодо володіння, користування й розпоряджання майном Федерації незалежно від вартості.

28.10. Вирішує питання використання та розпоряджання майном при реорганізації чи ліквідації Федерації.

28.11. Приймає рішення з приводу звернень, апеляцій членів Федерації до З'їзду.

28.12. Приймає рішення про перейменування,  реорганізацію Федерації чи її ліквідацію.

28.13. Затверджує постанови щодо виключення членів Федерації.

28.14. Надає повноваження виборним органам управління Федерації та посадовим особам апарату Федерації.

28.15. Розглядає інші питання діяльності Федерації, у тому числі й питання, що належать до компетенції інших органів управління Федерації (Конференції, Правління, Голови Федерації, Мандатної та Ревізійної комісій та інших органів управління Федерації).

28.16. Делегує окремі повноваження Правлінню Федерації або Голові Федерації.

Стаття 29. Позачерговий з'їзд скликається на вимогу не менше однієї третини її первинних профспілкових організацій згідно з рішеннями їх виборних органів, або з ініціативи Правління Федерації за рішенням більшості. Рішення про його скликання та визначений проект його порядку денного оголошується не пізніш як за місяць до дати відкриття та проведення позачергового З'їзду.

Стаття 30. Зїзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше половини обраних делегатів.

Стаття 31. Рішення З’їзду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини делегатів, що беруть участь у роботі З’їзду, при наявності кворуму.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначає З’їзд. Рішення З’їзду за п.п. 28.2, 28.3, 28.9, 28.10, 28.12, 28.13, 28.16 - вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів.

Стаття 32. В період між Зїздами вищим виборним органом Федерації є Конференція, яка проводиться один раз на два-три роки. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше половини обраних делегатів.

Стаття 33. Про скликання та порядок денний Конференції Правління Федерації оголошує не пізніш як за місяць до її відкриття. Норма представництва та голосування на Конференцію встановлюється відповідно до п.27 Статуту, а порядок обрання – первинними профспілковими організаціями.

Стаття 34. Конференція Федерації:

34.1. Визначає основні напрямки діяльності Правління Федерації, розглядає хід виконання цільових програм та завдань, визначених Зїздом.

34.2. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних положень Федерації та постанов Зїзду.

34.3. Корегує стратегію за дорученням Зїзду та визначає тактику дій Федерації щодо представництва та захисту інтересів членів профспілки в державних органах влади, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, використовуючи при цьому передбачені законодавством і цим Статутом форми й методи роботи.

34.4. Заслуховує інформацію про роботу Правління Федерації.

34.5. Заслуховує звіти Голови Федерації, заступника Голови Федерації, дає оцінку їхній діяльності, заслуховує інформації голів профспілкових комітетів, профспілкових організаторів первинних профспілкових організацій про хід виконання рішень виборних керівних органів Федерації.

34.6. Приймає рішення з приводу звернень, апеляцій членських організацій Федерації до Конференції.

34.7. Розглядає питання ефективного використання коштів профспілкового бюджету.

34.8. Встановлює розмір та порядок відрахувань від первинних профспілкових організацій до Федерації на забезпечення її статутної діяльності.

34.9. Здійснює інші функції за рішеннями З'їзду, а також функції, що делеговані Конференції членськими профспілковими організаціями.

34.10. Приймає рішення за поданням Голови Федерації про створення, ліквідацію або реорганізацію, заснованих за участю Федерації, підприємств, організацій та установ відповідно до законодавства, затверджує їх статути, призначає і звільняє у встановленому законодавством порядку керівників цих підприємств, організацій та установ.

34.11. Рішення Конференції вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше половини делегатів, що беруть участь у роботі Конференції. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає Конференція.

Стаття 35. В період між З’їдами і Конференціями виборним керівним органом Федерації є Правління Федерації, яке:

35.1. Приймає рішення задля реалізації постанов З’їзду і Конференції. Розглядає питання затвердження та використання кошторису профспілкового бюджету.

35.2. Приймає звернення до органів державної влади, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій.

35.3. Визначає позицію Федерації в суспільно-політичних і організаційних питаннях діяльності профспілки, готує відповідні пропозиції для розгляду на З’їзді, Конференції.

35.4. Розглядає проекти угод між Федерацією та органами державної влади і об’єднаннями роботодавців, спрямованих на суспільно-економічний та правовий захист членів профспілки.

35.5. Приймає рішення про проведення спільних акцій; заяв і звернень профспілок України до органів законодавчої та виконавчої влади.

35.6. Розглядає проекти угод і договорів із профоб’єднаннями, які не входять до Федерації, а також із профспілками зарубіжних країн, іншими громадськими об’єднаннями та організаціями і дає доручення на їх підписання.

35.7. Розглядає спірні питання між первинною профспілковою організацією та Федерацією.

35.8. Щорічно заслуховує інформацію про підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, заснованих за участю Федерації.

35.9. За поданням Голови Федерації призначає і звільняє керівників, створених або реорганізованих за участю Федерації підприємств, організацій та установ, відповідно до законодавства.

35.10. Дає рекомендації первинним профспілковим організаціям щодо встановлення пільг членам профспілки за рахунок профспілкових коштів.

35.11. Скасовує рішення Голови Федерації, якщо вони суперечать законодавству, цьому Статуту, рішенням виборних керівних органів Федерації.

35.12. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Федерації, якщо вони не є виключною компетенцією З’їзду або Конференції. Затверджує символіку, встановлює відзнаки Федерації.

35.13. Делегує окремі свої повноваження Голові Федерації.

35.14. Розглядає питання про дострокове припинення повноважень Голови Федерації, заступника Голови Федерації з наступним затвердженням на З’їзді.

35.15. В разі необхідності формує комісію для вирішення оперативних питань роботи Федерації.

35.16. Засідання Правління Федерації скликаються не рідше одного разу на три місяці і вважаються правочинними, якщо в них бере участь дві третини членів Правління Федерації. У виняткових випадках рішення Правління Федерації може бути прийняте шляхом документально оформленого опитування з наступним затвердженням його на засіданні Правління Федерації.

35.17. Засідання Правління Федерації може бути скликаним за необхідністю і в інші терміни на вимогу не менше половини членів Правління Федерації, про що вказані члени Правління повідомляють Голову Федерації, який зобов’язаний зібрати Правління в 10 – денний термін. У випадку відмови або невиконання вимоги Головою Федерації щодо проведення засідання Правління в 10-денний термін члени Правління, які ініціювали проведення Правління, вправі самостійно його скликати.

35.18. Рішення Правління Федерації вважається прийнятими, якщо за них проголосувало не менше половини членів Правління Федерації, що беруть участь у його засіданні. В окремих випадках, передбачених пунктом 24 цього Статуту, - не менше двох третин голосів.

35.19. Правління Федерації підзвітне З’їзду та Конференції.

35.20. Замість членів Правління Федерації, які вибули, можуть бути коаптовані її нові кандидати, з наступним їх затвердженням найближчими З’їздом або Конференцією.

35.21. Член Правління Федерації може бути виведеним зі складу Правління Федерації у зв'язку з вибуттям його з членів профспілки чи з вибуттям первинної профспілкової організації, як членської організації Федерації, або відкликанням за письмовим клопотанням первинної профспілкової організації або за його письмовою заявою до відповідного виборного керівного органу Федерації, а також у зв’язку із відкликанням у повному складі Правління, за рішенням З’їзду або Конференції.

35.22. До складу Правління Федерації за посадою входять Голова Федерації та заступник Голови Федерації.

Стаття 36. Вищою посадовою особою Федерації є Голова Федерації.

Стаття 37. Голова Федерації підзвітний З’їзду, Конференції, Правлінню Федерації.

Стаття 38. Обрання Голови Федерації та його заступника проводиться З’їздом Федерації. Рішення про це вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, присутніх на З’їзді. Голова Федерації обирається терміном на п’ять років. Повноваження Голови Федерації, заступника Голови Федерації починаються з дати прийняття рішення про обрання і закінчуються з дати, визначеної Зїздом, відповідно до цього Статуту.

В період між зїздами обрання Голови Федерації та його заступника здійснюється Правлінням Федерації, з наступним затвердженням їх на зазначені посади Зїздом Федерації.

Стаття 39. На посаду Голови Федерації може бути обраний громадянин України, який має вищу освіту і є членом первинної профспілкової організації, яка входить до складу Федерації. Голова Федерації не можуть бути членом будь-якої політичної організації, посадовою особою господарчих товариств, працювати за сумісництвом, крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики.

39.1. На посаду заступника Голови Федерації обирається кандидатура з числа делегатів З’їзду терміном на п’ять років за пропозицією Голови Федерації.

Стаття 40. Повноваження Голови Федерації:

40.1. Спрямовує діяльність Федерації на виконання цього Статуту, рішень Зїзду, Конференції, Правління Федерації.

40.2. Представляє інтереси Федерації в органах законодавчої і виконавчої влади, в об’єднаннях громадян, у стосунках з об’єднаннями роботодавців і в міжнародних зв’язках.

40.3. Організовує надання консультативної та практичної допомоги первинним профспілковим організаціям в їх діяльності, які є членами Федерації.

40.4. Приймає рішення з питань діяльності Федерації, що не належать до виняткової компетенції Зїзду, Конференції, Правління Федерації.

40.5. Скликає Правління Федерації, організовує підготовку необхідних матеріалів для проведення засідань Зїзду, Конференції, Правління Федерації.

40.6. Головує на засіданнях Правління Федерації та підписує прийняті рішення.

40.7. Проводить систематичні консультації з керівниками первинних профспілкових організацій, інформує про прийняті рішення з поточних питань. Звертається до них за отриманням інформації, яка необхідна для визначення позиції та прийняття рішення.

40.8. Інформує Зїзд, Конференцію, Правління Федерації про дотримання первинними профспілковими організаціям положень цього Статуту.

40.9. Розпоряджається коштами профспілкового бюджету Федерації в межах повноважень, передбачених цим Статутом.

40.10. Здійснює контроль за ефективністю використання майна Федерації, діяльністю створених Федерацією підприємств, організацій та установ, вносить пропозиції до Правління Федерації щодо призначення і звільнення їх керівників.

40.11. Укладає та розриває від імені Федерації договори та угоди, в межах повноважень наданих цим Статутом, організовує контроль за їх виконанням.

40.12. Формує виконавчий апарат Федерації в межах граничної чисельності, яка установлена Правлінням Федерації, визначає його структуру, виходячи з фінансових можливостей, передбачених профспілковим бюджетом Федерації для цієї мети. Затверджує штатний розпис, функціональні обов’язки працівників виконавчого апарату, інші документи, що регламентують його роботу, приймає на роботу та звільняє працівників виконавчого апарату відповідно до чинного законодавства. Організовує та несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого апарату Федерації.

40.13. Вимагає від органів державної влади, органів управління підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ, посадових осіб та засновників господарських товариств, інших органів управління, невідкладного вжиття усіх необхідних заходів про відміну, призупинення, виконання чи зміну їх управлінських рішень, які обмежують, порушують законні права й інтереси працівників, або існує загроза порушення таких прав.

40.14 Координує дії і об’єднання зусиль з іншими профспілками в сфері захисту колективних прав і інтересів; підтримує в органах державної влади справедливі та законні вимоги, висунуті членськими організаціями, організовує мітинги і демонстрації, виступи в засобах масової інформації, використовує для захисту прав і інтересів працівників інші необхідні та дієві заходи, передбачені законодавством Україні та Європейською Конвенцією про захист прав людини.

40.15. Здійснює представництво, як представник застрахованих осіб, та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в управлінні загальнообовязковим державним соціальним страхуванням.

40.16. Сприяє культурно-просвітницькій, спортивно-масовій роботі серед членів профспілки і їхніх сімей; розвитку і удосконаленню їх духовних інтересів.

40.17. Бере безпосередню участь в нормо- та законотворчому процесі шляхом внесення пропозицій суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо прийняття чи вдосконалення законів, інших нормативно-правових актів з питань трудових та соціально-економічних відносин, зокрема зайнятості, оплати праці, охорони праці, здоров’я, а також бюджетної та податкової політики, приватизації, реструктуризації, банкрутства підприємств, соціального страхування, забезпечення достатнього життєвого рівня членів профспілки, охорони навколишнього середовища та з інших питань соціального захисту.

40.18. Проводить роботу щодо розширення сфери впливу профспілки через участь в міжнародному профспілковому русі, взаємодію і співробітництво з іншими профспілками, громадськими організаціями і об’єднаннями, політичними партіями, державними структурами тощо задля досягнення поставлених цілей.

40.19. Організовує діяльність апарату Федерації з надання членам профспілки інформаційно-методичної, консультативної, посередницької, правової та інших видів практичної допомоги, в тому числі інформацію про діяльність Федерації.

40.20. Організовує навчання профспілкових кадрів, узагальнює та поширює досвід роботи профспілкових організацій, здійснює діяльність в сфері медико-соціальної допомоги членам профспілки, охорони їх здоровя, медичну та оздоровчу практику.

Стаття 41. Звільнення Голови Федерації, його заступника за порушення Статуту Федерації, неналежне виконання посадових обов'язків проводиться відповідно до рішення З'їзду. Голова Федерації може бути відсторонений від виконання своїх обов’язків на визначений З’їздом термін. Дострокове звільнення Голови Федерації та його заступника може мати місце за рішенням З’їзду шляхом його відкликання з займаної посади.

Стаття 42. Звільнення Голови Федерації, його заступника у зв'язку із скороченням посади через відсутність фінансування, тривалою (понад чотири місяці) хворобою, невідповідністю посаді внаслідок стану здоров'я чи недостатньої кваліфікації проводиться за рішенням З’їзду або Конференції, з послідуючим прийняттям постанови найближчого скликання З’їзду. В період між З’їздами та Конференціями таке рішення приймає Правління з наступним затвердженням на З’їзді.

Стаття 43. Рішення про відсторонення або звільнення цих посадових осіб з інших підстав, у тому числі за власним бажанням, приймається Правлінням Федерації.

Стаття 44. У разі звільнення Голови Федерації та його заступника відповідно до статтей 41,42 та 43 цього Статуту, новий Голова Федерації та його заступник обираються за рішенням З’їзду або Конференції, з послідуючим прийняттям постанови найближчого скликання З’їзду. В період між З’їздом і Конференцією Голова Федерації та його заступник призначаються рішенням Правління, яке підлягає затвердженню на наступному З’їзді.

Стаття 45. Ревізійна комісія Федерації обирається в кількості трьох осіб із числа делегатів Зїзду терміном на п’ять років. Ревізійна комісія обирає голову та секретаря комісії. Повноваження Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію Федерації, яке затверджується З’їздом. Прийняті рішення Ревізійної комісії є обов’язковими для виконання Правлінням Федерації, Головою Федерації, виконавчим апаратом Федерації, членськими організаціями Федерації та членами первинних профспілкових організацій.

Стаття 46. Тимчасово на час роботи З’їзду або Конференції обирається Мандатна комісія в кількості трьох осіб із числа делегатів З’їзду. Комісія обирає голову та секретаря Мандатної комісії.

Мандатна комісія здійснює реєстрацію делегатів З’їзду або Конференції, перевіряє їх повноваження. Визначає наявність кворуму З’їзду або Конференції, про що складається відповідний протокол.

Голова Мандатної комісії повідомляє про наявність кворуму та фактичну чисельність делегатів. Мандатна комісія приймає рішення про допуск на З’їзд делегатів, які не були попередньо заявлені та запрошені на З’їзд або Конференцію, але виявили бажання прийняти участь і є членами Федерації. Мандатна комісія здійснює свою діяльність на підставі Положення, яке затверджується З’їздом.

Стаття 47. Виконавчий апарат Федерації формується з числа відповідних фахівців за діловими та професійними якостями для організації виконання постанов З'їзду, Конференції та Правління Федерації.

Стаття 48. Форма голосування (відкритого чи закритого), відповідно, визначається делегатами З’їзду, Конференції, членами Правління Федерації.

 

Розділ VI

МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 49. Українська Федерація профспілкових організацій – профспілка працівників підприємств з іноземними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ є неприбутковою організацією.

Стаття 50. Федерація є власником майна, набутого за рахунок членських внесків та інших надходжень, не заборонених законодавством, та є правонаступником майна Української Федерації профспілкових організацій - профспілки працівників спільних підприємств.

Стаття 51. Майно Федерації не підлягає розподілу між первинними профспілковими організаціями та членами профспілки і використовується для забезпечення виконання статутних завдань та затверджених у встановленому порядку програм в інтересах первинних профспілкових організацій та об'єднуваних ними членів профспілок і членів їхніх сімей.

Стаття 52. Передача, реалізація, списання, обмін основних фондів, умови укладання майнових договорів встановлюється Правлінням Федерації.

Стаття 53. Кошти Федерації формуються з профспілкових членських внесків, інших відрахувань від первинних профспілкових організацій на статутну діяльність та інших, не заборонених законодавством, надходжень.

Стаття 54. При заборгованості в сплаті членських внесків без поважних причин протягом шести місяців первинна профспілкова організація може бути виключеною з числа членів Федерації.

Стаття 55. Федерація має самостійний фінансовий баланс, розрахунковий та інші банківські рахунки, в тому числі валютний, відповідно до законодавства України.

Стаття 56. У разі виходу або виключення первинної профспілкової організації з Федерації за нею не зберігається право на майно Федерації, у тому числі на членські внески.

Стаття 57. Розмір і порядок відрахувань від первинних профспілкових організацій членських внесків визначається Правлінням Федерації з наступним затвердженням З'їздом (Конференцією) Федерації.

Стаття 58. Кошти Федерації витрачаються на фінансування цільових програм і заходів, на потреби членів профспілки і первинних профспілкових організацій, на утримання виконавчого апарату Федерації відповідно до штатного розпису в межах асигнувань, передбачених профспілковим бюджетом Федерації.

Стаття 59. Федерація не несе матеріальної відповідальності за зобов'язання членів і первинних профспілкових організацій, так само як і вони не несуть відповідальності за її зобов'язання.

Стаття 60. Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності Федерації гарантуються законодавством України. Майно Федерації без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.

Стаття 61. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації, створених нею підприємств та організацій, а також за надходженням від первинних профспілкових організацій внесків до Федерації здійснює Ревізійна комісія Федерації.

Стаття 62. Федерація має свою печатку, штамп, бланк, рахунки в банках, може мати свою символіку, яка затверджується вищим виборним органом Федерації та реєструється відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 63. Права і обов'язки Федерації як юридичної особи, реалізуються З'їздом, Конференцією, Правлінням, Головою Федерації, які діють відповідно до законодавства в межах, передбачених цим Статутом.

 

Розділ VII

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Стаття 64. Затверджує і вносить зміни та доповнення до Статуту Федерації, Положення про Ревізійну комісію Федерації, Положення про Мандатну комісію Федерації – З’їзд Федерації.

Зміни та доповнення до Статуту вступають в дію з моменту їх прийняття на З’їзді.

 

Розділ VIII

РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛІКВІДАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 65. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Федерації приймається З'їздом. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, які беруть участь у роботі З'їзду, при наявності кворуму.

Стаття 66. У випадку прийняття рішення про ліквідацію Федерації З'їзд призначає ліквідаційну комісію. Майно Федерації, що залишилось після проведення всіх розрахунків спрямовується на статутні чи благодійні цілі, які визначаються рішенням того ж З'їзду.

Стаття 67. Припинення, призупинення чи заборона діяльності Федерації, як юридичної особи, з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства.

 

Розділ ІХ

ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 68. Даний Статут в новій редакції набирає юридичної сили з моменту його затвердження на З’їзді.

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Дата последнего изменения этого узла 15.05.2017